Acasă » 2016 » Octombrie » 21 »
*

Candidatul Igor Dodon: Casă de lux, credit preferenţial şi intermediari de milioane

     
     
     
     Candidatul Igor Dodon: Casă de lux, credit preferenţial şi intermediari de milioane     
     
Igor Dodon, can­di­da­tul Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor la foto­liul de şef al sta­tu­lui, achită mai mult de jumă­tate din veni­tu­rile lunare ale fami­liei pen­tru ram­bu­r­sa­rea unui cre­dit de 1,47 de mili­oane de lei, con­trac­tat în 2013 de la Vic­to­ri­a­bank, cu aju­to­rul căruia şi-a ofi­ci­a­li­zat achi­zi­ţio­na­rea unei case de lux în sect. Buiu­cani al capi­ta­lei. Deşi nici el, nici soţia sa, nu deţin firme, numele can­di­da­tu­lui Dodon este impli­cat, dis­cret, prin dive­rşi inter­me­di­ari, inclu­siv rude apro­pi­ate, în afa­ceri de mili­oane. Cum­nata sa, de exem­plu, admi­nis­trează un SRL care a câş­ti­gat în ulti­mii ani nu mai puţin de 50 de lici­ta­ţii publice în sumă de peste 1,5 mili­oane de lei, în timp ce cume­tri, pri­e­teni şi colegi de par­tid, apa­rent săraci, deţin firme care dezvoltă afa­ceri pros­pere.

Igor Dodon, lide­rul Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor din R. Mol­dova (PSRM), can­di­da­tul cu numă­rul 8 în bule­ti­nul de vot pen­tru ale­ge­rile pre­zi­denţi­ale din 30 octom­brie, coche­tează cu fun­cţi­ile publice de aproape 20 de ani. Punc­tul cul­mi­nant îl con­sti­tuie anii 2005 — 2006, când fusese numit vice­mi­nis­tru, după care, la scurt timp, minis­tru al Eco­no­miei în Guver­nul Tar­lev, fun­cţie pe care şi-a păstrat-o în Guver­nul Gre­cea­nîi, până în 2009, când comu­ni­ş­tii ple­cau de la guver­nare. De atunci, Igor Dodon este depu­tat în Par­la­ment. În 2009 – 2011 era mem­bru al fra­cţiu­nii PCRM, iar la ale­ge­rile locale din vara anu­lui 2011, Dodon a can­di­dat la fun­cţia de pri­mar de Chi­şi­nău din par­tea PCRM, fiind învins, la limită, de libe­ra­lul Dorin Chir­toacă.

La scurt timp, în noiem­brie 2011, după neînţe­le­geri cu con­du­ce­rea par­ti­du­lui, aderă la PSRM, al cărui preşe­dinte devine în decem­brie 2011. După ce, în mar­tie 2012, împre­ună cu alţi colegi care pără­si­seră PCRM, l-a votat pe Nico­lae Timofti în fun­cţia de şef de stat, în noiem­brie 2014, PSRM con­dus de Dodon a reu­şit să acu­mu­leze cele mai multe voturi în scru­ti­nul par­la­men­tar, deve­nind par­ti­dul cu cei mai mulţi depu­taţi în Par­la­ment – 25.

Începutul: Apartament cu două odăi

În apri­lie 2009, Igor Dodon, fiind minis­tru al Eco­no­miei de aproape 3 ani şi prim-vicepremier în Guver­nul Gre­cea­nîi, declara un sala­riu mediu lunar pen­tru 2007 — 2008 de 10,5 mii de lei (252 de mii în doi ani), iar alţi 82 de mii din cali­ta­tea de mem­bru al Con­si­li­u­lui de direc­tori al Mol­d­te­le­com. Ofi­ci­a­lul can­dida atunci la fun­cţia de depu­tat pe lis­tele PCRM şi locuia într-un apar­ta­ment modest, cu două odăi, de 50 m.p., de pe str. Calea Orhe­iu­lui. El mai indica două auto­mo­bile, o Mazda 6, din 2003, şi un Nis­san Micra din 2006.

Para­do­xal, can­di­da­tul la fun­cţia de preşe­dinte cotat în son­da­jele de opi­nie drept prin­ci­pa­lul favo­rit la vic­to­rie a trăit modest în peri­oada în care a fost la guver­nare. Afla­rea în opo­zi­ţie, dar mai ales deta­şa­rea de PCRM şi resus­ci­ta­rea PSRM, i-au adus lui Dodon nu doar noto­ri­e­tate şi voturi, dar şi o avere de mili­oane, deşi acesta tră­ieşte, împre­ună cu soţia şi cei 3 copii, doar din sala­riu.

Minciuna lui Dodon din 2011

În mai 2011, ZdG scria că Igor Dodon, care can­dida atunci la fun­cţia de pri­mar al Chi­şi­nă­u­lui, era văzut de veci­nii de pe str. A. Xeno­pol din sect. Buiu­cani, aproape zil­nic, intrând în cur­tea unei case cu 3 nive­luri, care era aproape gata pen­tru a fi dată în exploa­tare. Atunci, deşi oame­nii ne anu­nţau că imo­bi­lul a fost con­struit de Com­pa­nia „Recon­sci­vil” spe­cial pen­tru fami­lia Dodon, poli­ti­cia­nul nega că ar locui sau că ar intenţiona să treacă în acea casă. Igor Dodon ne zicea atunci că închi­ri­ază un apar­ta­ment în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, în locu­inţa sa de pe Calea Orhe­iu­lui locu­ind „nişte fini” de-ai săi. Depu­ta­tul afirma că a „scos apar­ta­men­tul la vân­zare”, după care urma să vadă cum îşi va îmbu­nă­tăţi con­di­ţi­ile de trai. Des­pre casa de la Buiu­cani, Dodon refuza să dis­cute, dar nega că i-ar apa­rţine. „Nu comen­tez bâr­fele şi zvo­nu­rile… Vă refe­riţi la casa de la Buiu­cani? Acolo, în veci­nă­tate, în blo­cu­rile cu multe etaje, locu­ieşte fra­tele şi năna­şul meu. Poate acolo, când vin în vizită la ei, m-au văzut veci­nii?”, ne întreba Dodon.

Peste doi ani, însă, acesta şi-a ofi­ci­a­li­zat achi­zi­ţia, înregistrând-o la Cadas­tru, deşi ante­rior spu­nea că nu are nicio legă­tură cu acea casă. Tranza­cţia a avut loc, ofi­cial, pe 29 iulie 2013, zi în care Dodon a luat un cre­dit de 1,477 mili­oane de lei de la Vic­to­ri­a­bank, cu o rată a dobân­zii de doar 8%, sub media de piaţă, care era în jur de 12%. În schim­bul aces­tei sume, între fami­lia Dodon şi Vic­to­ri­a­bank a fost sem­nat un con­tract de ipo­tecă, care are în cali­tate de obiect casa de mili­oane. Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor ofi­ci­ale, tere­nul pe care este con­struit imo­bi­lul se întinde pe o supra­faţă de 590 m.p., iar casa, pe 162,1 m.p.. Expe­rţii imo­bi­li­ari afirmă că un ase­me­nea bun valo­rează pe piaţă circa 5 mili­oane de lei, în fun­cţie de mate­ri­a­lele folo­site.

Casa fami­liei Dodon din sec­to­rul Buiu­cani, Chi­şi­nău

Dodon: „Am procurat casa de la o rudă”

Igor Dodon, însă, declară că a plătit pen­tru casă doar 2,3 mili­oane de lei. Pe lângă banii obţi­nuţi de la Vic­to­ri­a­bank, poli­ti­ca­nul a indi­cat în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pen­tru 2013 că a vân­dut apar­ta­men­tul din str. Calea Orhe­iu­lui cu 735 mii de lei. Cel care l-a cum­pă­rat a fost Cor­ne­liu Fur­culiţă, cole­gul său de par­tid şi per­soana res­pon­sa­bilă de evi­denţa con­ta­bilă. Acesta a plătit pen­tru apar­ta­men­tul de 50,7 m.p. (nu 56, cum scrie Dodon în decla­ra­ţii) 45 mii de euro, con­form cur­su­lui leu/euro din 3 iulie 2013, ziua în care a fost sem­nat con­trac­tul de vânzare-cumpărare. La rân­dul său, pen­tru casa în trei nive­luri Dodon a achi­tat doar 140 mii de euro, con­form ace­lu­iaşi curs, în jumă­tate faţă de preţul de piaţă al unei ase­me­nea case.

„Am pro­cu­rat casa de la o rudă care a inves­tit în această con­stru­cţie, iar, ulte­rior, a rămas în Ita­lia… Eu am vân­dut apar­ta­men­tul cu două odăi şi am luat un cre­dit. Am luat casa cu tot cu teren, con­tra unei sume de 2,3 mili­oane de lei. Ime­diat, am anu­nţat Comi­sia Naţio­nală de Inte­gri­tate. Mi se pare că am pro­ce­dat corect, nu am ascuns nimic, cum fac alţi dem­ni­tari. Dacă doriţi, pot să vă orga­ni­zez o excur­sie… Deo­cam­dată, nu vă pot primi în casă, dar în jurul casei – nu am ce ascunde… Veniţi, ca să nu vă căţă­raţi pe gar­duri, cum faceţi în alte cazuri, cu casele unor dem­ni­tari”, zicea Dodon, în 2013.

Citiţi continuarea pe Ziarul de Gardă.

     
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]


Music non STOP

^


Radio RelaX

Pagina facebook

^

Calendar

^
«  Octombrie 2016  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Advertisement

^

Sondaj

^
Situaţia politică şi financiară în care se află R. Moldova, vă mai vedeţi viitorul în această ţară?
La sondaj au participat 108 persoane

Statistici

^

Filme populare


Noutăţi

TOP: Cele mai descarcate piese de Craciun

George Michael a murit!

Vezi showul lui The Weeknd la VEVO